light.gg

Xûr Icon
Xûr

The Nine

Xûr

Exotic Gear

  • x 97
  • x 1
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23

Legendary Weapons

  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K

Legendary Armor

  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K

Exotic Weapons

  • x 125K
  • x 200
  • x 1
  • x 1

An Old Friend

  • x 1

Abandoned Quests

Exotic Ciphers

 
Name
Cerberus+1
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Monte Carlo
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
SUROS Regime
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Sweet Business
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Crimson
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Hawkmoon
Category: Exotic Weapons
 • Costs:
 • x 125K
 • x 200
 • x 1
 • x 1
Arbalest
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Vigilance Wing
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
The Jade Rabbit
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
The Huckleberry
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Hard Light
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Trinity Ghoul
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Merciless
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Telesto
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Fighting Lion
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Sunshot
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Graviton Lance
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Skyburner's Oath
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Lord of Wolves
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Coldheart
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Prometheus Lens
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
The Colony
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
The Prospector
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
The Queenbreaker
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
The Wardcliff Coil
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Two-Tailed Fox
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Tractor Cannon
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
D.A.R.C.I.
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Black Talon
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Crown-Splitter
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Quickfang
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Eternity's Edge
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Chroma Rush
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
False Promises
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Firefright
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Scathelocke
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Whispering Slab
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Ignition Code
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Austringer
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Dire Promise
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Spare Rations
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
True Prophecy
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Vulpecula
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Cold Denial
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Disparity
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Legal Action II
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Piece of Mind
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Tears of Contrition
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Fractethyst
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
No Reprieve
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Enigma's Draw
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Farewell
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Shepherd's Watch
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Thoughtless
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Blood Feud
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Escape Velocity
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Extraordinary Rendition
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Friction Fire
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Chrysura Melo
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Sweet Sorrow
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
The Number
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Arsenic Bite-4b
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Imperial Needle
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Tripwire Canary
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Under Your Skin
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Wolftone Draw
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Cartesian Coordinate
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Hollow Words
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Iota Draconis
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Timelines' Vertex
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Judgment of Kelgorath
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Nezarec's Whisper
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Deafening Whisper
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Explosive Personality
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Truthteller
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Annual Skate
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
IKELOS_HC_v1.0.3
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Nature of the Beast
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Gridskipper
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Jian 7 Rifle
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Outlast
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Contingency Plan
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Pleiades Corrector
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Royal Chase
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Tarnished Mettle
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
First In, Last Out
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
IKELOS_SG_v1.0.3
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Last Man Standing
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Seventh Seraph CQC-12
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Sojourner's Tale
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
The Deicide
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Without Remorse
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Brass Attacks
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Brigand's Law
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Drang (Baroque)
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Seventh Seraph SI-2
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
The Vision
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Beloved
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Distant Tumulus
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Far Future
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
IKELOS_SR_v1.0.3
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Sole Survivor
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Widow's Bite
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Bug-Out Bag
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
CALUS Mini-Tool
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Death Adder
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
IKELOS_SMG_v1.0.3
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Seventh Seraph VY-7
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Stochastic Variable
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Hollow Denial
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Path of Least Resistance
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Berenger's Memory
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Blast Battue
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Canis Major
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Interference VI
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Memory Interdict
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Corsair's Wrath
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Fire and Forget
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Sailspy Pitchglass
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Tarantula
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Threaded Needle
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Planck's Stride
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Recurrent Impact
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Retrofit Escapade
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Seventh Seraph SAW
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Shattered Cipher
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Bump in the Night
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Code Duello
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Hoosegow
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Falling Guillotine
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Honor's Edge
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Just in Case
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Negative Space
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Temptation's Hook
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
An Insurmountable Skullfort
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Eternal Warrior
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Helm of Saint-14
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Khepri's Horn
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Mask of the Quiet One
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
One-Eyed Mask
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
ACD/0 Feedback Fence
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Aeon Safe
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Ashen Wake
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Citan's Ramparts
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Doom Fang Pauldron
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23