light.gg

Xûr Icon
Xûr

The Nine

Xûr

Exotic Gear

  • x 97
  • x 1
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 29
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23
  • x 23

Legendary Weapons

  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K

Legendary Armor

  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K
  • x 50
  • x 1K

Exotic Weapons

  • x 125K
  • x 200
  • x 1
  • x 1
  • x 125K
  • x 200
  • x 1
  • x 1

An Old Friend

  • x 1

Abandoned Quests

Exotic Ciphers

 
Name
Cerberus+1
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Monte Carlo
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
SUROS Regime
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Sweet Business
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Crimson
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Hawkmoon
Category: Exotic Weapons
 • Costs:
 • x 125K
 • x 200
 • x 1
 • x 1
Arbalest
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Vigilance Wing
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Dead Man's Tale
Category: Exotic Weapons
 • Costs:
 • x 125K
 • x 200
 • x 1
 • x 1
The Jade Rabbit
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
The Huckleberry
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Hard Light
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Trinity Ghoul
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Merciless
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Telesto
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Fighting Lion
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Sunshot
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Graviton Lance
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Skyburner's Oath
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Lord of Wolves
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Coldheart
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Prometheus Lens
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
The Colony
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
The Prospector
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
The Queenbreaker
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
The Wardcliff Coil
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Two-Tailed Fox
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Tractor Cannon
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
D.A.R.C.I.
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Black Talon
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 29
Crown-Splitter
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Quickfang
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Eternity's Edge
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Chroma Rush
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
False Promises
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Seventh Seraph Carbine
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Whispering Slab
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Ignition Code
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Dire Promise
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Seventh Seraph Officer Revolver
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Survivor's Epitaph
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
True Prophecy
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Vulpecula
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Cold Denial
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Night Watch
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Fractethyst
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Enigma's Draw
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Farewell
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Lonesome
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Escape Velocity
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Extraordinary Rendition
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Friction Fire
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Chrysura Melo
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Gnawing Hunger
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Sorrow's Verse
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Imperial Needle
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Wolftone Draw
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Cartesian Coordinate
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Hollow Words
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Iota Draconis
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Timelines' Vertex
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Deafening Whisper
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Empty Vessel
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Truthteller
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
IKELOS_HC_v1.0.2
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Nature of the Beast
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Gridskipper
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Jian 7 Rifle
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Stars in Shadow
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
The Third Axiom
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Royal Chase
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
First In, Last Out
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
IKELOS_SG_v1.0.2
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Seventh Seraph CQC-12
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Sojourner's Tale
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Xenoclast IV
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Brass Attacks
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Punching Out
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Seventh Seraph SI-2
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
The Keening
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Distant Tumulus
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Far Future
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Frozen Orbit
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
IKELOS_SR_v1.0.2
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Widow's Bite
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Death Adder
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
IKELOS_SMG_v1.0.2
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Seventh Seraph VY-7
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Berenger's Memory
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Blast Battue
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Canis Major
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Interference VI
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Corsair's Wrath
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Tarantula
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Threaded Needle
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Seventh Seraph SAW
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Shattered Cipher
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Bad Omens
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Code Duello
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Hoosegow
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Royal Entry
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Falling Guillotine
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Honor's Edge
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Negative Space
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
Temptation's Hook
Category: Legendary Weapons
 • Costs:
 • x 50
 • x 1K
An Insurmountable Skullfort
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Eternal Warrior
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Helm of Saint-14
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Khepri's Horn
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Mask of the Quiet One
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
One-Eyed Mask
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
ACD/0 Feedback Fence
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Aeon Safe
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Ashen Wake
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Citan's Ramparts
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Doom Fang Pauldron
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Stronghold
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Synthoceps
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Ursa Furiosa
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Wormgod Caress
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Actium War Rig
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Armamentarium
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Crest of Alpha Lupi
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Hallowfire Heart
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Heart of Inmost Light
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Severance Enclosure
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Antaeus Wards
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Dunemarchers
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Lion Rampant
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Mk. 44 Stand Asides
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Peacekeepers
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Peregrine Greaves
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Celestial Nighthawk
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Foetracer
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Graviton Forfeit
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Knucklehead Radar
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Wormhusk Crown
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Aeon Swift
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Khepri's Sting
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Liar's Handshake
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Mechaneer's Tricksleeves
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Oathkeeper
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Sealed Ahamkara Grasps
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Shards of Galanor
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Shinobu's Vow
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Young Ahamkara's Spine
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Gwisin Vest
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Lucky Raspberry
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Ophidia Spathe
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Raiden Flux
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Raiju's Harness
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
The Dragon's Shadow
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
The Sixth Coyote
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Fr0st-EE5
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23
Gemini Jester
Category: Exotic Gear
 • Costs:
 • x 23